Reklamasjon på solgt/kjøpt bolig

Reklamasjon/klage på feil og mangler ved kjøp av boliger, er blitt mer aktuelt de senere år. Hvis det avdekkes feil eller mangel innen 5 år etter overtagelse av nye eier, kan selger holdes ansvarlig. En eventuell klageprosess er både kostnadskrevende og tidkrevende for begge parter og utfallet kan være svært belastende for den tapende part. Denne [...]