Tilstand

Tilstandsrapport

Er en vurdering for å få oversikt over en enkelt
bygningsdel eller hele byggets tilstand. Tilstandsvurderingen vil avdekke
mulige bygningsskader, byggefeil og vedlikeholdsetterslep for
eiendommen. Tilstandsvurdering hjelper eieren av bygget å få oversikt over
hva som må gjøres av vedlikeholds-/utbedringsarbeider de kommende
årene, samtidig som eventuelle moderniseringstiltak blir påpekt. Alle
utbedringstiltakene blir kostnadsestimert slik at byggherren får et bedre
beslutningsgrunnlag for fremtidig vedlikeholdsplanlegging og
budsjettering. Tilstandsvurderingen gjøres iht. retningslinjer fra Standard
Norge, gitt i NS 3424 – Tilstandsanalyse av byggverk. Tilstandsvurderingen
kan gjøres på forskjellige nivåer, fra nivå 1 til nivå 3. En tilstandsvurdering
på nivå 1 er en overordnet vurdering og er den som benyttes når man skal
få seg en oversikt over bygningsmassen. I en nivå 1 vurdering vil det bli
anbefalt eventuelle videre undersøkelser på nivå 2 eller 3.

Kontakt oss