Prosjektledelse

Byggeledelse / Byggherreombud

Denne funksjonen, er ofte bindeleddet mellom byggherre og entreprenør.
Tjenesten kan inneholde:

PROSJEKTADMINISTRASJON
Forestå byggherremøter og evt. Særmøter
Delta på fremdriftsmøter
Forestå korrespondanse

ØKONOMI
Oppfølging av entreprisekostnad
Behandling av tilbud, endringer og krav
Fakturakontroll

FREMDRIFT
Påse utarbeidelse av fremdriftsplan
Aksjonere dersom etterlevelsen avviker

KVALITET
Påse at entreprenørene har et godt fungerende system for kvalitetssikring
Foreta uavhengig stikkprøvekontroll av forhold som erfaringsmessig kan føre til byggskader
Påse at system for avviks behandling fungerer.

SHA/HMS
Bistå byggherre med,
Ajourføre SHA-plan
Delta på værnerunder
Påse at sikker jobb-analyser blir utført
Påse at Hovedbedrift utfører sine pålagte oppgaver
Ta aksjon dersom uønskede situasjoner oppstår

Byggelånsoppfølging

Kredittinstitusjoner er ofte interessert i oppfølging av fremdrift i byggeprosesser, som de har finansiert via byggelån.
Byggelånsoppfølging er ideelt for rapportering av fremdrift og økonomi i større og mindre byggeprosjekter.

Kontakt oss