Miljø

Miljøsaneringsbeskrivelse

Miljøsaneringsbeskrivelsen leveres komplett med forslag til avfallsplan. Rapporten inneholder beskrivelser, bakgrunnsdata, lokaliteter for funn, plantegninger, bildevedlegg, prøveresultater, sjekkliste, regelverk, grenseverdier, generelle anbefalinger og veiledning til håndtering og sluttbehandling.

Ved utarbeidelse av miljøsaneringsbeskrivelse hentes det først opp historiske kilder og dokumenter som er tilgjengelig for bygget. Det vil etterfølgende utføres en befaring med tilhørende prøvetaking med bakgrunn i historikk og byggeår. Rapport utarbeides på bakgrunn av funn under befaring og resultater fra analyserte prøver.

Krav til miljøsaneringsbeskrivelse har hjemmel i Byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 9. Kravet inntrer ved vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 av bygningen.

Kravet inntrer også ved riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2. Det gjelder også ved oppføring, tilbygging, påbygging, underbygging, endring eller riving av bygninger, konstruksjoner og anlegg dersom tiltaket genererer over 10 tonn bygg- og rivningsavfall.

Prøvetakingen er destruktiv hvis ikke annet er avtalt. Tyngre rivemasser prøvetas med borhammer, drill med diamatbor, hammer og meisel, eller lignende ut ifra behov i prosjekt. Prøvetaking av farlig avfall utføres etter interne rutiner ift. type materiale og forurensning.

Under kartlegging fokuseres det typisk på følgende helse- og miljøfarlige stoffer tilknyttet bygningsmassen:

 • asbest
 • EE-avfall
 • BFH
 • ftalater
 • klorparafiner
 • tungmetaller
 • PCB
 • KFK/HFK/HKFK
 • krom 6 + i betong
 • PAH
 • pentaklorfenol.

Kontakt oss