En slik beskrivelse kreves av byggeteknisk forskrift § 9-7 ved rivning av bygninger. Rivning av bygninger initieres ofte etter brannskader, ombygging eller at bygningen ønskes fjernet for å gi plass til ny bygningsmasse.

Oppdrag ved å utarbeide en miljøsanerings beskrivelse, starter med en kartlegging av materialer med mulige forekomster av helse- og miljøfarlige stoffer. Under kartleggingen blir det tatt materialprøver av en del materialer som blir sendt til kjemisk analyse i laboratorium for verifisering/avkreftelse av helse- og miljøfarlige stoffer.

Funn av helse- og miljøfarlige stoffet, skal verifiseres hvor i bygningen dette befinner seg og i hvilken mengde. Beskrivelsen skal videre opplyse hvordan avfallet skal håndteres, sorteres og leveres til deponi. Avfallsplan som vil være vedlagt miljøsanerings beskrivelsen inneholder prosjekterte mengder materialer med helse- og miljøfarlige stoffer som i ettertid skal dokumenteres med veie sedler.