Reklamasjon/klage på feil og mangler ved kjøp av boliger, er blitt mer aktuelt de senere år. Hvis det avdekkes feil eller mangel innen 5 år etter overtagelse av nye eier, kan selger holdes ansvarlig. En eventuell klageprosess er både kostnadskrevende og tidkrevende for begge parter og utfallet kan være svært belastende for den tapende part. Denne situasjon kan langt på vei unngås, dersom selger og kjøper har kunnskap om forskjellen på «Verdi- og lånetakst» og «Tilstandsrapport». Verdi- og lånetakst skal fastsette verdien på boligen basert på enkle visuelle undersøkelser, fasiliteter og markedet. Tilstandsrapport skal avdekke boligens tekniske tilstand basert på inngående undersøkelser og historikk.

Selger:  Du bør engasjere dyktig takstingeniør for utarbeidelse av Tilstandsrapport. Det gis rabatt på eierbytteforsikringen på ca. kr.1000,- pr. mill. boligen er verd.

Kjøper:  Du bør engasjere dyktig takstingeniør for utarbeidelse av Reklamasjonstakst, dersom det oppdages vesentlige feil eller mangler som ikke var opplyst i salgsdokumentene.